National Faculty - Infertility

Sl. Doctor Name Sl. Doctor Name
1 Dr. Abhishek Mangeshikar
19
Dr. Niketh Patel
2 Dr. C.V. Kannaki Utharaj
20
Dr. P.G.Paul
3 Dr. Durga Rao
21
Dr. Padma RekhaJirge
4 Dr. Gautam Khastigar
22
Dr. Pandiyan
5 Dr.Geetha Haripriya
23
Dr. Parashuram Gopinath
6 Dr. Goral Gandhi
24
Dr. Prakash Trivedi
7 Dr. Hrishikesh Pai
25
Dr. Prashanth Mangeshikar
8 Dr. Jayakrishnan
26
Dr. Priya Kannan
9 Dr. Jayam Kannan
27
Dr. Rahul Manchanda
10 Dr. Jyothi Budi
28
Dr. Raju Nair
11 Dr. K.K. Gopinath
29
Dr. Rajvi Mehta
12 Dr. Krishna Chaitanya
30
Dr. Rama Raju
13 Dr. Mamatha Deendayal
31
Dr. Sam P Abraham
14 Dr. Manish Manchave
32
Dr. Sanjeev Khurd
15 Dr.Meenakshi Sundaram
33
Dr. Sujatha Kar
16 Dr. Mohan Kamath
34
Dr. Vyjayanthi
17 Dr. Mrudhubhashini Govindraj
35
Ms. Harsha Bhadharka
18 Dr. Nayna Patel